چرا کودکان برای نرفتن به مدرسه بهانه‌گیری می‌کنند؟ راه حل چیست؟